اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
سنگ اول

سنگ اول

سنگ اول آرشیو

کارگردان:

ابراهیم فروزش

سنگ اول را بیشتر بشناسید
حسنعلی مردی روستایی با دیدن خواب های متوالی مبنی بر اینکه در حال مرگ است,آشفته می شود و به گمان اینکه به زودی می میرد برای خود سنگ قبری تهیه می کند. در روستای آنها هیچ مرده ای سنگ قبر ندارد  و این امر باعث می شود تا خانواده متوفی دچار اشتباه شود. همسر حسنعلی ناراحت می شود که چرا برای او سنگی تهیه نکرده و حسنعلی به او قول می دهد که ....