اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

فصل دوم مسابقه میدون- قسمت پنجاهم (1401/09/17)

فصل دوم مسابقه میدون- قسمت پنجاهم (1401/09/17)

غلامرضا نجفی (تولید مواد شیمیایی پیشرفته)- کاظم رشیدی (ساخت داروهای طبیعیبرای انواع زخم ها)- مصطفی مرتضایی (تولید عایق های پلیمری بر پایه آب)

دریافت قسمت های میدون (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
میدون
یک شنبه 31 تیر 1403 - 1:19:16
47 دقیقه
میدون
جمعه 29 تیر 1403 - 19:56:0
24 دقیقه
میدون
جمعه 29 تیر 1403 - 13:3:13
46 دقیقه
میدون
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 19:54:9
24 دقیقه
میدون
شنبه 7 بهمن 1402 - 2:55:9
39 دقیقه
میدون
جمعه 6 بهمن 1402 - 22:27:32
39 دقیقه
میدون
چهار شنبه 27 دی 1402 - 19:14:24
50 دقیقه
میدون
پنج شنبه 21 دی 1402 - 3:1:50
50 دقیقه
میدون
سه شنبه 19 دی 1402 - 18:46:7
50 دقیقه
میدون
یک شنبه 17 دی 1402 - 18:47:51
53 دقیقه
میدون
شنبه 16 دی 1402 - 19:15:0
55 دقیقه
میدون
جمعه 15 دی 1402 - 6:57:44
48 دقیقه
میدون
جمعه 15 دی 1402 - 2:48:46
48 دقیقه
میدون
پنج شنبه 14 دی 1402 - 22:20:13
50 دقیقه
میدون
پنج شنبه 14 دی 1402 - 1:49:59
43 دقیقه
میدون
چهار شنبه 13 دی 1402 - 19:13:16
43 دقیقه
میدون
سه شنبه 12 دی 1402 - 19:2:24
54 دقیقه
میدون
دو شنبه 11 دی 1402 - 19:26:13
48 دقیقه
میدون
دو شنبه 11 دی 1402 - 2:50:12
46 دقیقه
میدون
یک شنبه 10 دی 1402 - 19:25:58
47 دقیقه
میدون
جمعه 8 دی 1402 - 19:11:35
55 دقیقه
میدون
چهار شنبه 6 دی 1402 - 19:21:14
56 دقیقه
میدون
سه شنبه 5 دی 1402 - 19:18:20
54 دقیقه
میدون
دو شنبه 4 دی 1402 - 19:19:53
55 دقیقه
میدون
شنبه 2 دی 1402 - 19:7:14
49 دقیقه
میدون
شنبه 2 دی 1402 - 3:16:14
50 دقیقه
میدون
جمعه 1 دی 1402 - 13:11:59
50 دقیقه
میدون
دو شنبه 27 آذر 1402 - 22:41:10
56 دقیقه
میدون
یک شنبه 26 آذر 1402 - 22:26:10
43 دقیقه
میدون
شنبه 25 آذر 1402 - 22:27:18
46 دقیقه
میدون
جمعه 24 آذر 1402 - 22:19:58
48 دقیقه
میدون
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 22:36:30
53 دقیقه
میدون
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 19:15:28
55 دقیقه
میدون
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 19:4:26
50 دقیقه
میدون
سه شنبه 21 آذر 1402 - 19:21:43
53 دقیقه
میدون
دو شنبه 20 آذر 1402 - 19:15:0
52 دقیقه
میدون
یک شنبه 19 آذر 1402 - 19:14:26
53 دقیقه
میدون
جمعه 17 آذر 1402 - 19:10:26
51 دقیقه
میدون
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 19:3:19
60 دقیقه
میدون
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 19:9:21
56 دقیقه
میدون
دو شنبه 13 آذر 1402 - 19:10:56
53 دقیقه
میدون
یک شنبه 12 آذر 1402 - 19:14:35
54 دقیقه
میدون
شنبه 11 آذر 1402 - 19:0:13
61 دقیقه
میدون
جمعه 10 آذر 1402 - 19:12:0
49 دقیقه
میدون
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 19:18:13
50 دقیقه
میدون
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 19:6:41
48 دقیقه
میدون
سه شنبه 7 آذر 1402 - 19:5:49
53 دقیقه
میدون
دو شنبه 6 آذر 1402 - 19:10:7
47 دقیقه
میدون
دو شنبه 6 آذر 1402 - 16:8:13
46 دقیقه
میدون
دو شنبه 6 آذر 1402 - 2:41:15
46 دقیقه
میدون
یک شنبه 5 آذر 1402 - 22:19:58
45 دقیقه
میدون
شنبه 4 آذر 1402 - 19:25:12
46 دقیقه
میدون
جمعه 3 آذر 1402 - 19:7:48
60 دقیقه
میدون
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 19:8:43
51 دقیقه
میدون
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 19:14:40
63 دقیقه
میدون
سه شنبه 30 آبان 1402 - 19:8:2
53 دقیقه
میدون
یک شنبه 28 آبان 1402 - 19:12:2
54 دقیقه
میدون
شنبه 27 آبان 1402 - 19:6:2
55 دقیقه
میدون
شنبه 27 آبان 1402 - 2:43:14
51 دقیقه
میدون
جمعه 26 آبان 1402 - 19:5:40
55 دقیقه
میدون
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 19:11:15
58 دقیقه
میدون
سه شنبه 23 آبان 1402 - 19:14:42
54 دقیقه
میدون
یک شنبه 21 آبان 1402 - 15:9:58
42 دقیقه
میدون
جمعه 19 آبان 1402 - 19:10:46
60 دقیقه
میدون
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 19:7:19
57 دقیقه
میدون
جمعه 12 آبان 1402 - 18:50:6
80 دقیقه
میدون
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 19:10:31
54 دقیقه
میدون
سه شنبه 9 آبان 1402 - 19:13:5
60 دقیقه
میدون
یک شنبه 7 آبان 1402 - 0:0:0
34 دقیقه
میدون
شنبه 6 آبان 1402 - 23:34:10
25 دقیقه
میدون
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 19:16:30
54 دقیقه
میدون
سه شنبه 2 آبان 1402 - 18:7:41
55 دقیقه
میدون
یک شنبه 30 مهر 1402 - 3:18:43
45 دقیقه
میدون
شنبه 29 مهر 1402 - 19:32:32
47 دقیقه
میدون
شنبه 29 مهر 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
میدون
جمعه 28 مهر 1402 - 23:33:55
26 دقیقه
میدون
جمعه 28 مهر 1402 - 8:19:25
59 دقیقه
میدون
جمعه 28 مهر 1402 - 0:0:0
44 دقیقه
میدون
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 23:45:12
14 دقیقه
میدون
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 2:57:53
48 دقیقه
میدون
جمعه 21 مهر 1402 - 1:49:48
51 دقیقه
میدون
دو شنبه 17 مهر 1402 - 0:0:0
40 دقیقه
میدون
شنبه 15 مهر 1402 - 0:0:0
39 دقیقه
میدون
سه شنبه 4 مهر 1402 - 22:19:54
30 دقیقه
میدون
شنبه 1 مهر 1402 - 2:50:15
44 دقیقه
میدون
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 2:8:25
63 دقیقه
میدون
شنبه 25 شهریور 1402 - 22:29:57
57 دقیقه
میدون
جمعه 24 شهریور 1402 - 15:48:41
51 دقیقه
میدون
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 22:31:30
47 دقیقه
میدون
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 15:21:33
52 دقیقه
میدون
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 15:12:52
43 دقیقه
میدون
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 15:11:11
48 دقیقه
میدون
شنبه 18 شهریور 1402 - 15:21:0
43 دقیقه
میدون
جمعه 17 شهریور 1402 - 22:36:3
42 دقیقه
میدون
جمعه 17 شهریور 1402 - 13:1:37
46 دقیقه
میدون
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 22:28:45
46 دقیقه
میدون
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 18:23:42
16 دقیقه
میدون
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 2:17:42
47 دقیقه
میدون
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 15:35:22
52 دقیقه
میدون
شنبه 11 شهریور 1402 - 22:28:25
52 دقیقه
میدون
جمعه 10 شهریور 1402 - 13:7:45
47 دقیقه
میدون
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 22:36:26
54 دقیقه
میدون
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 1:47:47
51 دقیقه
میدون
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 0:0:0
37 دقیقه
میدون
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 15:15:40
54 دقیقه
میدون
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 15:34:22
48 دقیقه
میدون
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 22:57:17
44 دقیقه
میدون
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 18:4:30
52 دقیقه
میدون
دو شنبه 12 تیر 1402 - 18:1:50
50 دقیقه
میدون
یک شنبه 11 تیر 1402 - 18:5:30
44 دقیقه
میدون
شنبه 10 تیر 1402 - 18:1:55
46 دقیقه
میدون
جمعه 9 تیر 1402 - 18:16:53
52 دقیقه
میدون
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 17:59:25
52 دقیقه
میدون
سه شنبه 6 تیر 1402 - 18:8:10
53 دقیقه
میدون
دو شنبه 5 تیر 1402 - 18:4:36
58 دقیقه
میدون
دو شنبه 5 تیر 1402 - 15:8:42
63 دقیقه
میدون
یک شنبه 4 تیر 1402 - 18:3:45
65 دقیقه
میدون
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 15:2:40
55 دقیقه
میدون
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 15:57:56
66 دقیقه
میدون
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 14:28:8
48 دقیقه
میدون
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 2:33:35
48 دقیقه
میدون
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 22:21:50
50 دقیقه
میدون
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 9:35:36
39 دقیقه
میدون
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 16:7:53
48 دقیقه
میدون
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 22:16:31
48 دقیقه
میدون
یک شنبه 11 دی 1401 - 15:5:38
39 دقیقه
میدون
پنج شنبه 8 دی 1401 - 3:19:54
36 دقیقه
میدون
چهار شنبه 7 دی 1401 - 21:21:57
36 دقیقه
میدون
چهار شنبه 7 دی 1401 - 16:20:53
40 دقیقه
میدون
سه شنبه 6 دی 1401 - 22:33:17
39 دقیقه
میدون
سه شنبه 6 دی 1401 - 16:18:34
40 دقیقه
میدون
سه شنبه 6 دی 1401 - 2:15:50
40 دقیقه
میدون
دو شنبه 5 دی 1401 - 21:18:44
40 دقیقه
میدون
دو شنبه 5 دی 1401 - 16:7:23
51 دقیقه
میدون
دو شنبه 5 دی 1401 - 1:49:58
40 دقیقه
میدون
یک شنبه 4 دی 1401 - 21:19:32
40 دقیقه
میدون
یک شنبه 4 دی 1401 - 2:14:20
50 دقیقه
میدون
یک شنبه 4 دی 1401 - 0:0:0
45 دقیقه
میدون
شنبه 3 دی 1401 - 9:34:38
51 دقیقه
میدون
شنبه 3 دی 1401 - 2:8:33
50 دقیقه
میدون
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 0:35:12
71 دقیقه
میدون
سه شنبه 29 آذر 1401 - 2:40:34
63 دقیقه
میدون
دو شنبه 28 آذر 1401 - 2:43:56
71 دقیقه
میدون
یک شنبه 27 آذر 1401 - 2:47:38
68 دقیقه
میدون
شنبه 19 آذر 1401 - 3:0:33
64 دقیقه
میدون
جمعه 18 آذر 1401 - 10:36:38
66 دقیقه
میدون
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 20:3:45
64 دقیقه
میدون
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 20:12:39
56 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها