اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • نود
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 01:55
  مدت برنامه : 115 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 02:13
  زمان پایان : 03:03
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • سلام آسمان
  زمان آغاز: 03:21
  زمان پایان : 03:56
  مدت برنامه : 35 دقیقه
 • مستند خزندگان ایران
  زمان آغاز: 04:00
  زمان پایان : 04:20
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • سحرگاهان
  زمان آغاز: 04:20
  زمان پایان : 04:43
  مدت برنامه : 23 دقیقه
 • اذانگاهی
  زمان آغاز: 04:43
  زمان پایان : 05:03
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • سمت خدا: سمت خدا (بازپخش)
  زمان آغاز: 05:07
  زمان پایان : 05:57
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:00
  زمان پایان : 06:12
  مدت برنامه : 12 دقیقه
 • زلال سخن
  زمان آغاز: 06:12
  زمان پایان : 06:42
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • مستند خزندگان ایران
  زمان آغاز: 06:50
  زمان پایان : 07:10
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • 1452: طرح قرآنی 1452
  زمان آغاز: 07:15
  زمان پایان : 07:31
  مدت برنامه : 16 دقیقه
 • حالا خورشید
  زمان آغاز: 07:40
  زمان پایان : 09:30
  مدت برنامه : 110 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 09:40
  زمان پایان : 10:30
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • طبیب
  زمان آغاز: 10:34
  زمان پایان : 10:59
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • کاملاً دخترونه
  زمان آغاز: 11:05
  زمان پایان : 11:49
  مدت برنامه : 44 دقیقه
 • در حاشیه: مجموعه در حاشیه 2
  زمان آغاز: 11:52
  زمان پایان : 12:42
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشی
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان ظهر ، نماز و دعا
  زمان آغاز: 13:00
  زمان پایان : 13:20
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 13:34
  زمان پایان : 14:24
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 14:40
  زمان پایان : 15:30
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • حالاخورشید
  زمان آغاز: 15:46
  زمان پایان : 16:36
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • سه گام
  زمان آغاز: 16:43
  زمان پایان : 16:58
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • از تبار ریحانه
  زمان آغاز: 17:02
  زمان پایان : 17:29
  مدت برنامه : 27 دقیقه
 • ایرانیوم: ايرانيوم
  زمان آغاز: 17:43
  زمان پایان : 18:33
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:00
  زمان پایان : 19:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • محرمانه خانوادگی
  زمان آغاز: 19:18
  زمان پایان : 20:09
  مدت برنامه : 51 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان مغرب ، نمازو دعا
  زمان آغاز: 20:10
  زمان پایان : 20:30
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 20:43
  زمان پایان : 21:34
  مدت برنامه : 51 دقیقه
 • قرعه کشي فروشگاه رفاه
  زمان آغاز: 21:38
  زمان پایان : 21:50
  مدت برنامه : 12 دقیقه
 • اخبار : اخبار شبانگاهي
  زمان آغاز: 22:00
  زمان پایان : 22:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • هفت در سه : مسابقه هفت در سه
  زمان آغاز: 22:28
  زمان پایان : 23:17
  مدت برنامه : 49 دقیقه
 • شوک
  زمان آغاز: 23:28
  زمان پایان : 23:59
  مدت برنامه : 31 دقیقه