اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

سمت خدا

تهیه‌کننده:

عبدالمجید رکنی

کوششی است همگانی در مسیر اعتلای باورهای دینی.

معرفی برنامه

کارشناسان برنامه عبارتند از : حجج اسلام عابدینی ، حسینی قمی، فرحزاد، حامد کاشانی ، عباسی و عاملی

سایت برنامه

دریافت قسمت های سمت خدا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سمت خدا
جمعه 14 بهمن 1401 - 3:39:8
48 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 13:17:49
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 13:12:11
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 4:4:32
43 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 4:3:30
43 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 13:31:30
35 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 13:10:37
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 3:54:51
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 3:54:27
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 13:12:5
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 3:58:8
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 3:57:54
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 13:12:12
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 13:11:52
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 13:10:37
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 4:0:7
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 3:59:41
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 13:8:22
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 3:56:31
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 8 بهمن 1401 - 13:10:44
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 8 بهمن 1401 - 13:9:31
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 7 بهمن 1401 - 3:40:44
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 13:10:7
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 13:9:47
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 4:1:47
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 13:11:44
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 13:9:39
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 3:52:20
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 3:51:39
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 13:10:24
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 13:10:17
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 3:58:56
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 13:9:15
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 13:8:32
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 13:8:17
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 4:2:52
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 4:2:25
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 13:11:31
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 4:2:12
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 1 بهمن 1401 - 13:6:48
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 30 دی 1401 - 3:45:25
56 دقیقه
سمت خدا
جمعه 30 دی 1401 - 3:44:56
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 دی 1401 - 13:5:39
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 دی 1401 - 3:59:34
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 دی 1401 - 13:12:12
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 دی 1401 - 13:11:59
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 دی 1401 - 3:58:27
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 دی 1401 - 3:57:45
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 دی 1401 - 13:10:18
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 دی 1401 - 4:1:30
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 دی 1401 - 13:15:8
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 دی 1401 - 13:14:41
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 دی 1401 - 4:2:56
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 دی 1401 - 4:2:22
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 دی 1401 - 13:14:37
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 دی 1401 - 13:14:27
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 دی 1401 - 3:55:46
59 دقیقه
سمت خدا
شنبه 24 دی 1401 - 13:10:38
59 دقیقه
سمت خدا
شنبه 24 دی 1401 - 13:5:45
59 دقیقه
سمت خدا
جمعه 23 دی 1401 - 3:46:52
49 دقیقه
سمت خدا
جمعه 23 دی 1401 - 3:46:11
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 دی 1401 - 13:13:33
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 دی 1401 - 13:11:48
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 دی 1401 - 4:12:16
47 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 دی 1401 - 13:16:35
47 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 دی 1401 - 13:11:0
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 دی 1401 - 4:11:38
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 دی 1401 - 13:17:15
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 دی 1401 - 13:10:49
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 دی 1401 - 4:9:0
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 دی 1401 - 13:10:58
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 دی 1401 - 13:8:35
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 دی 1401 - 4:5:2
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 دی 1401 - 4:4:57
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 دی 1401 - 13:9:45
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 دی 1401 - 4:4:14
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 17 دی 1401 - 13:10:12
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 17 دی 1401 - 13:8:2
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 16 دی 1401 - 3:47:14
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 13:15:19
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 13:15:8
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 4:0:58
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 4:0:58
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 4:0:29
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 13:6:31
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 13:6:31
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 13:6:0
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 4:4:55
57 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 4:4:55
57 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 13:11:47
57 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 13:4:55
57 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 13:0:18
57 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 4:4:53
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 4:4:51
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 دی 1401 - 13:8:59
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 دی 1401 - 13:8:44
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 دی 1401 - 4:1:26
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 دی 1401 - 4:0:59
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 دی 1401 - 13:10:49
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 دی 1401 - 4:5:1
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 10 دی 1401 - 13:10:43
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 9 دی 1401 - 3:37:21
59 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 دی 1401 - 13:9:25
59 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 دی 1401 - 3:58:14
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 دی 1401 - 13:8:58
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 دی 1401 - 13:8:27
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 دی 1401 - 3:51:29
60 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 دی 1401 - 13:11:29
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 دی 1401 - 3:46:9
58 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 دی 1401 - 3:46:7
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 دی 1401 - 13:12:28
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 دی 1401 - 13:11:37
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 دی 1401 - 3:58:17
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 دی 1401 - 3:57:40
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 دی 1401 - 13:10:59
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 دی 1401 - 3:58:11
57 دقیقه
سمت خدا
شنبه 3 دی 1401 - 13:11:37
57 دقیقه
سمت خدا
شنبه 3 دی 1401 - 13:11:8
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 2 دی 1401 - 3:35:48
58 دقیقه
سمت خدا
جمعه 2 دی 1401 - 3:35:48
58 دقیقه
سمت خدا
جمعه 2 دی 1401 - 3:35:43
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 دی 1401 - 13:12:6
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 دی 1401 - 4:0:18
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 13:10:7
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 13:7:43
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 3:57:45
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 آذر 1401 - 13:11:0
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 آذر 1401 - 3:54:17
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 آذر 1401 - 13:10:25
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 آذر 1401 - 13:10:34
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 آذر 1401 - 3:58:1
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 آذر 1401 - 13:7:16
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 آذر 1401 - 13:9:3
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 13:11:56
49 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 آذر 1401 - 13:13:5
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 آذر 1401 - 13:10:38
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 آذر 1401 - 13:11:30
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 آذر 1401 - 4:0:3
47 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 آذر 1401 - 13:5:41
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 13:9:54
59 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 13:12:28
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 آذر 1401 - 13:9:58
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 آذر 1401 - 13:11:44
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 آذر 1401 - 3:47:3
52 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها