اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

راه حل برطرف شدن دغدغه ها در هنگام نماز خواندن

راه حل برطرف شدن دغدغه ها در هنگام نماز خواندن

سمت خدا 1402/5/18

دریافت قسمت های سمت خدا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سمت خدا
یک شنبه 31 تیر 1403 - 3:42:14
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 30 تیر 1403 - 13:4:6
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 29 تیر 1403 - 3:39:53
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 تیر 1403 - 13:3:30
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 تیر 1403 - 3:39:22
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 13:26:43
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 3:43:17
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 تیر 1403 - 13:5:51
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 تیر 1403 - 3:45:58
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 تیر 1403 - 13:4:54
58 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 تیر 1403 - 13:8:14
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 23 تیر 1403 - 13:12:28
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 22 تیر 1403 - 3:36:17
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 13:6:22
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 13:10:56
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 تیر 1403 - 13:9:40
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 تیر 1403 - 3:35:22
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 تیر 1403 - 13:10:32
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 تیر 1403 - 3:26:3
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 تیر 1403 - 13:10:44
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 16 تیر 1403 - 13:4:28
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 15 تیر 1403 - 3:24:20
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 13:30:54
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 13:15:24
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 3:22:7
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 13:5:46
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 3:20:58
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 تیر 1403 - 13:9:19
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 تیر 1403 - 13:10:56
38 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 تیر 1403 - 3:19:47
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 تیر 1403 - 13:8:50
55 دقیقه
سمت خدا
شنبه 9 تیر 1403 - 13:2:31
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 13:11:57
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 3:19:14
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 تیر 1403 - 13:27:41
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 تیر 1403 - 3:18:52
45 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 تیر 1403 - 13:5:8
45 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 تیر 1403 - 3:19:31
38 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 3 تیر 1403 - 13:6:50
40 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 3 تیر 1403 - 3:18:53
43 دقیقه
سمت خدا
شنبه 2 تیر 1403 - 13:3:22
45 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 12:59:56
45 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 3:16:23
42 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 13:2:43
42 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 3:17:4
39 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 13:3:41
39 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 3:17:36
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 13:5:50
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 3:18:35
47 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 3:16:52
40 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 خرداد 1403 - 13:17:50
40 دقیقه
سمت خدا
جمعه 25 خرداد 1403 - 3:18:4
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 13:14:53
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 3:16:48
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 13:9:35
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 3:15:36
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 13:7:6
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 3:17:58
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 13:10:20
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 4:33:10
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 11:7:28
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 3:17:1
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 خرداد 1403 - 11:5:40
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 18 خرداد 1403 - 3:17:25
27 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 11:29:30
27 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 3:16:56
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 13:5:57
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 3:18:25
43 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 12:59:58
43 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 3:19:45
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 13:10:25
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 3:19:39
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 13:6:9
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 3:19:4
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 12 خرداد 1403 - 13:5:45
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 11 خرداد 1403 - 3:24:22
54 دقیقه
سمت خدا ( باز پخش)
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 3:25:10
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 13:8:15
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 3:29:36
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 13:11:4
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 5 خرداد 1403 - 13:3:58
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 4 خرداد 1403 - 3:27:13
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 13:17:18
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 13:8:38
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 3:29:5
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 13:9:58
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 3:29:54
36 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 3:30:5
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 13:9:53
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:32:10
54 دقیقه
سمت خدا
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 13:4:22
54 دقیقه
سمت خدا
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 3:34:33
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 13:3:20
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 3:35:14
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 13:4:10
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 3:36:38
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 13:10:4
52 دقیقه
سمت خدا - بازپخش
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 3:38:4
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 13:5:29
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:36:55
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 13:9:51
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 3:40:29
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 13:3:22
48 دقیقه
سمت خدا
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 3:41:34
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 13:11:46
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 3:42:55
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 13:8:19
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 3:43:37
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 13:6:44
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 3:46:54
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 13:8:12
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 3:47:59
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 13:4:15
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 3:48:29
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 13:4:56
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 3:52:22
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 13:8:15
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 3:50:26
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 13:11:34
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 3:56:19
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 13:10:2
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 3:56:9
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 13:9:12
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 3:57:48
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:3:39
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 3:59:7
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 13:2:1
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 4:6:1
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 13:11:4
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 4:3:50
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 13:9:43
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 4:4:51
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 13:3:7
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 31 فروردین 1403 - 4:15:30
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 13:10:16
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 4:16:7
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 13:10:56
53 دقیقه
سمت خدا - بازپخش
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 4:16:58
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 13:9:50
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 4:18:49
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 13:11:0
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 4:22:4
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 25 فروردین 1403 - 13:9:46
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 4:24:36
33 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 11:31:21
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 11:31:36
33 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 11:31:41
33 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 فروردین 1403 - 11:35:27
30 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 11:34:13
31 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 11:32:54
32 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 11:33:38
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 11:32:7
34 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 11:31:46
35 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 فروردین 1403 - 11:35:23
32 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 فروردین 1403 - 11:39:8
28 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 11:34:19
33 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 11:37:0
32 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 11:33:38
35 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 11:35:53
33 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 11:36:35
32 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 فروردین 1403 - 11:35:30
34 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 فروردین 1403 - 11:37:4
32 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 11:39:44
30 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 11:40:53
29 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 11:36:0
34 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 11:38:15
33 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 11:39:31
32 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 اسفند 1402 - 11:40:49
31 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 11:37:4
35 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 11:40:41
32 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 11:38:47
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 13:12:35
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 3:15:44
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 13:9:34
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 3:23:19
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 اسفند 1402 - 13:7:30
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 13:8:32
81 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 3:29:54
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 13:12:39
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 3:27:50
49 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 13:11:1
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 13:5:54
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 3:33:25
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 13:9:15
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 3:30:5
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 12 اسفند 1402 - 13:4:57
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 11 اسفند 1402 - 3:23:53
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 13:7:35
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 3:36:33
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 13:10:9
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 3:35:8
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 13:13:25
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 3:36:8
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 13:10:40
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 3:38:26
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 13:20:11
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 4:23:8
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 5 اسفند 1402 - 13:10:30
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 4 اسفند 1402 - 3:35:5
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 13:12:7
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 3:43:46
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 13:10:34
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 3:42:29
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 13:10:3
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 3:44:7
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 13:10:56
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 13:12:11
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 3:50:31
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 28 بهمن 1402 - 13:12:37
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 27 بهمن 1402 - 3:28:32
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 13:11:33
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 3:46:39
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 13:11:2
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 3:47:19
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 13:10:43
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 3:49:47
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 13:12:21
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 3:44:47
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 13:21:29
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 13:6:0
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 3:55:32
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 21 بهمن 1402 - 13:10:21
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 20 بهمن 1402 - 3:41:18
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 13:13:30
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 3:51:0
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 13:11:37
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 3:57:12
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 3:57:40
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 13:10:55
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 3:58:6
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 13:12:6
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 4:7:17
39 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 13:11:13
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 4:0:34
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 13:9:52
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 3:57:21
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 13:10:19
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 13:7:10
48 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 4:3:22
46 دقیقه
سمت خدا - بازپخش
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 3:59:19
55 دقیقه
سمت خدا
شنبه 7 بهمن 1402 - 13:4:35
55 دقیقه
سمت خدا
جمعه 6 بهمن 1402 - 3:42:0
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 13:6:24
47 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 4:16:4
41 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 13:5:59
43 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 4:10:55
43 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 13:4:49
45 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 4:10:55
46 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 13:9:49
45 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 4:2:40
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 13:10:32
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 4:18:9
38 دقیقه
سمت خدا
شنبه 30 دی 1402 - 13:0:28
40 دقیقه
سمت خدا
جمعه 29 دی 1402 - 3:46:28
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 دی 1402 - 13:10:59
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 دی 1402 - 4:0:48
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 دی 1402 - 13:10:38
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 دی 1402 - 3:59:35
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 دی 1402 - 13:10:57
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 دی 1402 - 4:4:49
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 دی 1402 - 13:9:9
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 دی 1402 - 4:6:5
48 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 دی 1402 - 13:11:53
45 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 دی 1402 - 4:10:57
45 دقیقه
سمت خدا
شنبه 23 دی 1402 - 13:4:15
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 22 دی 1402 - 3:44:6
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 21 دی 1402 - 3:57:17
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 20 دی 1402 - 4:8:24
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 دی 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا ( باز پخش )
سه شنبه 19 دی 1402 - 4:3:46
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 دی 1402 - 13:8:50
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 دی 1402 - 4:3:53
48 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 دی 1402 - 13:6:6
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 دی 1402 - 4:14:25
42 دقیقه
سمت خدا
شنبه 16 دی 1402 - 13:0:28
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 15 دی 1402 - 3:45:46
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 دی 1402 - 13:51:0
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 دی 1402 - 3:54:0
59 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 دی 1402 - 13:10:14
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 دی 1402 - 4:3:45
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 دی 1402 - 13:10:7
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 دی 1402 - 4:5:30
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 دی 1402 - 13:10:48
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 دی 1402 - 4:4:37
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 دی 1402 - 13:6:55
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 دی 1402 - 4:1:23
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 9 دی 1402 - 13:7:29
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 8 دی 1402 - 3:45:51
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 7 دی 1402 - 13:11:4
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 7 دی 1402 - 4:3:56
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 دی 1402 - 13:10:54
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 دی 1402 - 4:0:31
49 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 دی 1402 - 13:10:52
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 دی 1402 - 4:2:59
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 دی 1402 - 13:9:32
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 دی 1402 - 4:0:50
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 3 دی 1402 - 13:10:12
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 3 دی 1402 - 4:1:47
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 2 دی 1402 - 13:4:24
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 1 دی 1402 - 3:37:2
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 13:10:29
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 3:55:46
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 13:11:9
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 3:57:17
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 28 آذر 1402 - 13:12:47
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 آذر 1402 - 13:40:9
26 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 آذر 1402 - 13:15:28
21 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 آذر 1402 - 3:52:23
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 آذر 1402 - 13:10:42
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 آذر 1402 - 3:45:10
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 25 آذر 1402 - 13:11:31
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 24 آذر 1402 - 3:37:53
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 13:12:31
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 3:52:51
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 13:9:15
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 3:54:45
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 آذر 1402 - 13:10:15
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 آذر 1402 - 3:50:53
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 آذر 1402 - 13:12:4
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 آذر 1402 - 3:53:41
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 آذر 1402 - 13:10:46
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 آذر 1402 - 3:55:28
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 آذر 1402 - 13:8:45
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 17 آذر 1402 - 3:41:58
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 13:13:34
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 3:48:53
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 13:8:17
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 3:53:5
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 آذر 1402 - 13:10:58
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 آذر 1402 - 3:49:27
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 آذر 1402 - 13:10:18
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 آذر 1402 - 3:45:24
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 آذر 1402 - 13:9:42
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 آذر 1402 - 3:47:13
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 آذر 1402 - 13:5:44
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 آذر 1402 - 3:24:21
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 13:9:34
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 3:48:51
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 13:13:42
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 3:44:2
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 آذر 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 آذر 1402 - 3:41:29
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 آذر 1402 - 13:13:35
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 آذر 1402 - 3:37:46
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 13:10:37
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 3:41:30
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 آذر 1402 - 13:5:58
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 آذر 1402 - 3:20:53
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 13:14:25
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 13:10:59
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 آبان 1402 - 13:10:42
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 آبان 1402 - 3:19:43
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 آبان 1402 - 13:9:37
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 آبان 1402 - 3:36:47
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 آبان 1402 - 13:10:2
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 آبان 1402 - 3:36:27
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 27 آبان 1402 - 13:8:15
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 13:8:59
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 3:35:47
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 13:9:45
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 3:26:52
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 13:11:0
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 3:33:15
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 آبان 1402 - 13:10:8
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 آبان 1402 - 3:33:13
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 آبان 1402 - 13:9:39
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 آبان 1402 - 3:31:19
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 20 آبان 1402 - 13:9:24
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 19 آبان 1402 - 3:11:57
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 13:10:52
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 3:28:35
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 13:10:29
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 3:29:44
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 آبان 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 آبان 1402 - 3:20:10
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 13:10:47
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 3:17:50
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 13:11:28
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 3:18:32
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 12 آبان 1402 - 3:8:37
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 13:6:57
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 3:19:35
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 13:10:42
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 3:14:8
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 آبان 1402 - 13:10:3
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 آبان 1402 - 13:7:12
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 آبان 1402 - 3:11:24
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 آبان 1402 - 13:10:43
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 آبان 1402 - 3:10:21
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 6 آبان 1402 - 13:10:19
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 13:17:19
59 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 13:7:26
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 آبان 1402 - 13:13:10
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 آبان 1402 - 13:11:12
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 آبان 1402 - 5:6:7
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 مهر 1402 - 13:11:49
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 مهر 1402 - 5:8:21
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 29 مهر 1402 - 13:7:22
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 28 مهر 1402 - 5:4:54
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 13:10:23
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 5:5:41
46 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 13:14:40
46 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 13:9:42
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 5:5:4
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 مهر 1402 - 13:8:50
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 مهر 1402 - 5:7:45
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 مهر 1402 - 13:10:17
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 مهر 1402 - 5:5:9
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 مهر 1402 - 5:0:27
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 10:56:0
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 24 شهریور 1402 - 4:35:55
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 13:9:35
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 13:10:54
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 13:10:39
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 13:9:54
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 4:36:3
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 شهریور 1402 - 13:7:35
53 دقیقه
سمت خدا-تکرارعاملی
جمعه 17 شهریور 1402 - 4:32:42
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 13:6:32
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 13:11:55
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 13:12:55
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 13:7:38
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 13:8:0
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 شهریور 1402 - 13:5:53
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 شهریور 1402 - 4:24:1
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 13:0:23
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 13:5:56
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 13:15:22
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 4:24:58
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 13:10:18
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 شهریور 1402 - 13:9:15
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 شهریور 1402 - 4:17:44
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 13:9:36
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 13:9:23
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 13:10:24
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 4:12:4
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 13:10:11
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 28 مرداد 1402 - 13:10:37
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 27 مرداد 1402 - 4:10:43
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 13:10:7