اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مهمترین علل ایمان آوردن مردم به پیامبر اکرم (ص) به خاطر آرامشی بود که از ایشون می‌گرفتند

مهمترین علل ایمان آوردن مردم به پیامبر اکرم (ص) به خاطر آرامشی بود که از ایشون می‌گرفتند

سمت خدا 1402/60/20

دریافت قسمت های سمت خدا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سمت خدا
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 13:5:26
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 3:18:32
47 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 3:16:52
40 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 خرداد 1403 - 13:17:50
40 دقیقه
سمت خدا
جمعه 25 خرداد 1403 - 3:18:4
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 13:14:53
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 3:16:48
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 13:9:35
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 3:15:36
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 13:7:6
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 3:17:58
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 13:10:20
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 4:33:10
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 11:7:28
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 3:17:1
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 خرداد 1403 - 11:5:40
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 18 خرداد 1403 - 3:17:25
27 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 11:29:30
27 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 3:16:56
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 13:5:57
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 3:18:25
43 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 12:59:58
43 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 3:19:45
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 13:10:25
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 3:19:39
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 13:6:9
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 3:19:4
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 12 خرداد 1403 - 13:5:45
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 11 خرداد 1403 - 3:24:22
54 دقیقه
سمت خدا ( باز پخش)
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 3:25:10
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 13:8:15
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 3:29:36
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 13:11:4
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 5 خرداد 1403 - 13:3:58
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 4 خرداد 1403 - 3:27:13
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 13:17:18
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 13:8:38
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 3:29:5
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 13:9:58
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 3:29:54
36 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 3:30:5
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 13:9:53
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:32:10
54 دقیقه
سمت خدا
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 13:4:22
54 دقیقه
سمت خدا
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 3:34:33
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 13:3:20
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 3:35:14
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 13:4:10
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 3:36:38
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 13:10:4
52 دقیقه
سمت خدا - بازپخش
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 3:38:4
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 13:5:29
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:36:55
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 13:9:51
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 3:40:29
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 13:3:22
48 دقیقه
سمت خدا
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 3:41:34
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 13:11:46
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 3:42:55
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 13:8:19
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 3:43:37
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 13:6:44
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 3:46:54
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 13:8:12
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 3:47:59
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 13:4:15
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 3:48:29
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 13:4:56
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 3:52:22
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 13:8:15
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 3:50:26
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 13:11:34
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 3:56:19
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 13:10:2
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 3:56:9
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 13:9:12
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 3:57:48
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:3:39
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 3:59:7
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 13:2:1
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 4:6:1
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 13:11:4
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 4:3:50
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 13:9:43
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 4:4:51
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 13:3:7
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 31 فروردین 1403 - 4:15:30
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 13:10:16
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 4:16:7
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 13:10:56
53 دقیقه
سمت خدا - بازپخش
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 4:16:58
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 13:9:50
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 4:18:49
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 13:11:0
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 4:22:4
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 25 فروردین 1403 - 13:9:46
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 4:24:36
33 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 11:31:21
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 11:31:36
33 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 11:31:41
33 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 فروردین 1403 - 11:35:27
30 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 11:34:13
31 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 11:32:54
32 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 11:33:38
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 11:32:7
34 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 11:31:46
35 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 فروردین 1403 - 11:35:23
32 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 فروردین 1403 - 11:39:8
28 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 11:34:19
33 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 11:37:0
32 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 11:33:38
35 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 11:35:53
33 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 11:36:35
32 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 فروردین 1403 - 11:35:30
34 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 فروردین 1403 - 11:37:4
32 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 11:39:44
30 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 11:40:53
29 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 11:36:0
34 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 11:38:15
33 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 11:39:31
32 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 اسفند 1402 - 11:40:49
31 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 11:37:4
35 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 11:40:41
32 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 11:38:47
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 13:12:35
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 3:15:44
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 13:9:34
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 3:23:19
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 اسفند 1402 - 13:7:30
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 13:8:32
81 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 3:29:54
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 13:12:39
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 3:27:50
49 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 13:11:1
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 13:5:54
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 3:33:25
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 13:9:15
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 3:30:5
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 12 اسفند 1402 - 13:4:57
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 11 اسفند 1402 - 3:23:53
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 13:7:35
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 3:36:33
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 13:10:9
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 3:35:8
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 13:13:25
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 3:36:8
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 13:10:40
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 3:38:26
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 13:20:11
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 4:23:8
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 5 اسفند 1402 - 13:10:30
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 4 اسفند 1402 - 3:35:5
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 13:12:7
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 3:43:46
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 13:10:34
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 3:42:29
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 13:10:3
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 3:44:7
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 13:10:56
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 13:12:11
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 3:50:31
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 28 بهمن 1402 - 13:12:37
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 27 بهمن 1402 - 3:28:32
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 13:11:33
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 3:46:39
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 13:11:2
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 3:47:19
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 13:10:43
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 3:49:47
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 13:12:21
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 3:44:47
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 13:21:29
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 13:6:0
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 3:55:32
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 21 بهمن 1402 - 13:10:21
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 20 بهمن 1402 - 3:41:18
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 13:13:30
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 3:51:0
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 13:11:37
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 3:57:12
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 3:57:40
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 13:10:55
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 3:58:6
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 13:12:6
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 4:7:17
39 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 13:11:13
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 4:0:34
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 13:9:52
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 3:57:21
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 13:10:19
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 13:7:10
48 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 4:3:22
46 دقیقه
سمت خدا - بازپخش
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 3:59:19
55 دقیقه
سمت خدا
شنبه 7 بهمن 1402 - 13:4:35
55 دقیقه
سمت خدا
جمعه 6 بهمن 1402 - 3:42:0
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 13:6:24
47 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 4:16:4
41 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 13:5:59
43 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 4:10:55
43 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 13:4:49
45 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 4:10:55
46 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 13:9:49
45 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 4:2:40
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 13:10:32
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 4:18:9
38 دقیقه
سمت خدا
شنبه 30 دی 1402 - 13:0:28
40 دقیقه
سمت خدا
جمعه 29 دی 1402 - 3:46:28
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 دی 1402 - 13:10:59
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 دی 1402 - 4:0:48
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 دی 1402 - 13:10:38
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 دی 1402 - 3:59:35
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 دی 1402 - 13:10:57
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 دی 1402 - 4:4:49
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 دی 1402 - 13:9:9
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 دی 1402 - 4:6:5
48 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 دی 1402 - 13:11:53
45 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 دی 1402 - 4:10:57
45 دقیقه
سمت خدا
شنبه 23 دی 1402 - 13:4:15
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 22 دی 1402 - 3:44:6
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 21 دی 1402 - 3:57:17
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 20 دی 1402 - 4:8:24
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 دی 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا ( باز پخش )
سه شنبه 19 دی 1402 - 4:3:46
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 دی 1402 - 13:8:50
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 دی 1402 - 4:3:53
48 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 دی 1402 - 13:6:6
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 دی 1402 - 4:14:25
42 دقیقه
سمت خدا
شنبه 16 دی 1402 - 13:0:28
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 15 دی 1402 - 3:45:46
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 دی 1402 - 13:51:0
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 دی 1402 - 3:54:0
59 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 دی 1402 - 13:10:14
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 دی 1402 - 4:3:45
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 دی 1402 - 13:10:7
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 دی 1402 - 4:5:30
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 دی 1402 - 13:10:48
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 دی 1402 - 4:4:37
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 دی 1402 - 13:6:55
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 دی 1402 - 4:1:23
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 9 دی 1402 - 13:7:29
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 8 دی 1402 - 3:45:51
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 7 دی 1402 - 13:11:4
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 7 دی 1402 - 4:3:56
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 دی 1402 - 13:10:54
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 دی 1402 - 4:0:31
49 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 دی 1402 - 13:10:52
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 دی 1402 - 4:2:59
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 دی 1402 - 13:9:32
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 دی 1402 - 4:0:50
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 3 دی 1402 - 13:10:12
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 3 دی 1402 - 4:1:47
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 2 دی 1402 - 13:4:24
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 1 دی 1402 - 3:37:2
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 13:10:29
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 3:55:46
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 13:11:9
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 3:57:17
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 28 آذر 1402 - 13:12:47
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 آذر 1402 - 13:40:9
26 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 آذر 1402 - 13:15:28
21 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 آذر 1402 - 3:52:23
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 آذر 1402 - 13:10:42
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 آذر 1402 - 3:45:10
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 25 آذر 1402 - 13:11:31
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 24 آذر 1402 - 3:37:53
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 13:12:31
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 3:52:51
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 13:9:15
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 3:54:45
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 آذر 1402 - 13:10:15
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 آذر 1402 - 3:50:53
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 آذر 1402 - 13:12:4
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 آذر 1402 - 3:53:41
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 آذر 1402 - 13:10:46
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 آذر 1402 - 3:55:28
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 آذر 1402 - 13:8:45
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 17 آذر 1402 - 3:41:58
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 13:13:34
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 3:48:53
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 13:8:17
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 3:53:5
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 آذر 1402 - 13:10:58
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 آذر 1402 - 3:49:27
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 آذر 1402 - 13:10:18
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 آذر 1402 - 3:45:24
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 آذر 1402 - 13:9:42
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 آذر 1402 - 3:47:13
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 آذر 1402 - 13:5:44
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 آذر 1402 - 3:24:21
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 13:9:34
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 3:48:51
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 13:13:42
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 3:44:2
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 آذر 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 آذر 1402 - 3:41:29
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 آذر 1402 - 13:13:35
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 آذر 1402 - 3:37:46
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 13:10:37
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 3:41:30
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 آذر 1402 - 13:5:58
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 آذر 1402 - 3:20:53
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 13:14:25
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 13:10:59
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 آبان 1402 - 13:10:42
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 آبان 1402 - 3:19:43
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 آبان 1402 - 13:9:37
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 آبان 1402 - 3:36:47
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 آبان 1402 - 13:10:2
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 آبان 1402 - 3:36:27
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 27 آبان 1402 - 13:8:15
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 13:8:59
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 3:35:47
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 13:9:45
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 3:26:52
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 13:11:0
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 3:33:15
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 آبان 1402 - 13:10:8
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 آبان 1402 - 3:33:13
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 آبان 1402 - 13:9:39
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 آبان 1402 - 3:31:19
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 20 آبان 1402 - 13:9:24
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 19 آبان 1402 - 3:11:57
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 13:10:52
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 3:28:35
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 13:10:29
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 3:29:44
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 آبان 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 آبان 1402 - 3:20:10
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 13:10:47
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 3:17:50
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 13:11:28
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 3:18:32
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 12 آبان 1402 - 3:8:37
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 13:6:57
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 3:19:35
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 13:10:42
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 3:14:8
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 آبان 1402 - 13:10:3
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 آبان 1402 - 13:7:12
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 آبان 1402 - 3:11:24
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 آبان 1402 - 13:10:43
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 آبان 1402 - 3:10:21
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 6 آبان 1402 - 13:10:19
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 13:17:19
59 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 13:7:26
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 آبان 1402 - 13:13:10
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 آبان 1402 - 13:11:12
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 آبان 1402 - 5:6:7
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 مهر 1402 - 13:11:49
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 مهر 1402 - 5:8:21
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 29 مهر 1402 - 13:7:22
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 28 مهر 1402 - 5:4:54
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 13:10:23
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 5:5:41
46 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 13:14:40
46 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 13:9:42
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 5:5:4
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 مهر 1402 - 13:8:50
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 مهر 1402 - 5:7:45
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 مهر 1402 - 13:10:17
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 مهر 1402 - 5:5:9
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 مهر 1402 - 5:0:27
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 10:56:0
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 24 شهریور 1402 - 4:35:55
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 13:9:35
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 13:10:54
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 13:10:39
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 13:9:54
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 4:36:3
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 شهریور 1402 - 13:7:35
53 دقیقه
سمت خدا-تکرارعاملی
جمعه 17 شهریور 1402 - 4:32:42
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 13:6:32
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 13:11:55
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 13:12:55
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 13:7:38
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 13:8:0
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 شهریور 1402 - 13:5:53
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 شهریور 1402 - 4:24:1
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 13:0:23
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 13:5:56
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 13:15:22
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 4:24:58
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 13:10:18
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 شهریور 1402 - 13:9:15
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 شهریور 1402 - 4:17:44
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 13:9:36
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 13:9:23
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 13:10:24
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 4:12:4
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 13:10:11
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 28 مرداد 1402 - 13:10:37
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 27 مرداد 1402 - 4:10:43
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 13:10:7
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 4:7:17
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 4:4:11
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 13:9:13
55 دقیقه
سمت خدا
شنبه 21 مرداد 1402 - 13:11:10
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 20 مرداد 1402 - 4:3:24
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 3:59:32
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 13:10:8
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 13:10:27
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 3:59:45
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 4:1:57
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 3:57:52
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 14 مرداد 1402 - 13:12:32
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 13 مرداد 1402 - 3:51:26
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 13:7:47
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 3:49:47
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 13:10:41
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 3:50:7
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 13:8:56
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 7 مرداد 1402 - 13:36:19
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 6 مرداد 1402 - 3:59:5
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 13:12:58
58 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 13:13:33
45 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 3:45:16
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 13:12:15
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 3:42:42
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 31 تیر 1402 - 13:4:56
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 30 تیر 1402 - 3:39:49
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 13:10:54
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 3:38:0
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 تیر 1402 - 13:9:11
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 تیر 1402 - 3:37:29
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 تیر 1402 - 13:37:0
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 24 تیر 1402 - 13:5:54
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 23 تیر 1402 - 3:33:50
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 11:0:14
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 3:29:57
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 تیر 1402 - 13:11:39
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 تیر 1402 - 3:30:27
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 تیر 1402 - 13:10:45
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 تیر 1402 - 3:29:31
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 تیر 1402 - 13:9:7
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 17 تیر 1402 - 13:6:29
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 16 تیر 1402 - 3:27:46
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 13:9:11
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 13:11:32
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 تیر 1402 - 13:9:53