اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

نگاه و فرهنگ یهود درباره سایر انسانها

نگاه و فرهنگ یهود درباره سایر انسانها

سمت خدا 1402/7/25

دریافت قسمت های سمت خدا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سمت خدا
سه شنبه 14 آذر 1402 - 13:10:58
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 آذر 1402 - 3:49:27
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 آذر 1402 - 13:10:18
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 آذر 1402 - 3:45:24
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 آذر 1402 - 13:9:42
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 آذر 1402 - 3:47:13
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 آذر 1402 - 13:5:44
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 آذر 1402 - 3:24:21
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 13:9:34
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 3:48:51
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 13:13:42
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 3:44:2
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 آذر 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 آذر 1402 - 3:41:29
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 آذر 1402 - 13:13:35
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 آذر 1402 - 3:37:46
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 13:10:37
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 3:41:30
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 آذر 1402 - 13:5:58
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 آذر 1402 - 3:20:53
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 13:14:25
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 13:10:59
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 آبان 1402 - 13:10:42
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 آبان 1402 - 3:19:43
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 آبان 1402 - 13:9:37
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 آبان 1402 - 3:36:47
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 آبان 1402 - 13:10:2
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 آبان 1402 - 3:36:27
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 27 آبان 1402 - 13:8:15
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 13:8:59
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 3:35:47
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 13:9:45
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 3:26:52
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 13:11:0
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 3:33:15
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 آبان 1402 - 13:10:8
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 آبان 1402 - 3:33:13
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 آبان 1402 - 13:9:39
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 آبان 1402 - 3:31:19
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 20 آبان 1402 - 13:9:24
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 19 آبان 1402 - 3:11:57
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 13:10:52
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 3:28:35
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 13:10:29
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 3:29:44
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 آبان 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 آبان 1402 - 3:20:10
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 13:10:47
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 3:17:50
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 13:11:28
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 3:18:32
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 12 آبان 1402 - 3:8:37
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 13:6:57
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 3:19:35
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 13:10:42
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 3:14:8
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 آبان 1402 - 13:10:3
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 آبان 1402 - 13:7:12
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 آبان 1402 - 3:11:24
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 آبان 1402 - 13:10:43
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 آبان 1402 - 3:10:21
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 6 آبان 1402 - 13:10:19
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 13:17:19
59 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 13:7:26
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 آبان 1402 - 13:13:10
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 آبان 1402 - 13:11:12
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 آبان 1402 - 5:6:7
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 مهر 1402 - 13:11:49
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 مهر 1402 - 5:8:21
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 29 مهر 1402 - 13:7:22
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 28 مهر 1402 - 5:4:54
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 13:10:23
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 5:5:41
46 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 13:14:40
46 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 13:9:42
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 5:5:4
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 مهر 1402 - 13:8:50
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 24 مهر 1402 - 5:7:45
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 مهر 1402 - 13:10:17
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 مهر 1402 - 5:5:9
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 مهر 1402 - 5:0:27
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 10:56:0
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 24 شهریور 1402 - 4:35:55
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 13:9:35
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 13:10:54
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 13:10:39
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 13:9:54
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 4:36:3
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 شهریور 1402 - 13:7:35
53 دقیقه
سمت خدا-تکرارعاملی
جمعه 17 شهریور 1402 - 4:32:42
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 13:6:32
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 13:11:55
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 13:12:55
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 13:7:38
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 13:8:0
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 شهریور 1402 - 13:5:53
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 شهریور 1402 - 4:24:1
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 13:0:23
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 13:5:56
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 13:15:22
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 4:24:58
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 13:10:18
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 شهریور 1402 - 13:9:15
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 شهریور 1402 - 4:17:44
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 13:9:36
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 13:9:23
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 13:10:24
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 4:12:4
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 13:10:11
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 28 مرداد 1402 - 13:10:37
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 27 مرداد 1402 - 4:10:43
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 13:10:7
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 4:7:17
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 4:4:11
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 13:9:13
55 دقیقه
سمت خدا
شنبه 21 مرداد 1402 - 13:11:10
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 20 مرداد 1402 - 4:3:24
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 3:59:32
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 13:10:8
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 13:10:27
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 3:59:45
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 4:1:57
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 3:57:52
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 14 مرداد 1402 - 13:12:32
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 13 مرداد 1402 - 3:51:26
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 13:7:47
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 3:49:47
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 13:10:41
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 3:50:7
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 13:8:56
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 7 مرداد 1402 - 13:36:19
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 6 مرداد 1402 - 3:59:5
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 13:12:58
58 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 13:13:33
45 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 3:45:16
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 13:12:15
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 3:42:42
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 31 تیر 1402 - 13:4:56
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 30 تیر 1402 - 3:39:49
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 13:10:54
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 3:38:0
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 تیر 1402 - 13:9:11
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 تیر 1402 - 3:37:29
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 تیر 1402 - 13:37:0
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 24 تیر 1402 - 13:5:54
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 23 تیر 1402 - 3:33:50
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 11:0:14
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 3:29:57
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 تیر 1402 - 13:11:39
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 تیر 1402 - 3:30:27
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 تیر 1402 - 13:10:45
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 تیر 1402 - 3:29:31
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 تیر 1402 - 13:9:7
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 17 تیر 1402 - 13:6:29
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 16 تیر 1402 - 3:27:46
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 13:9:11
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 13:11:32
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 تیر 1402 - 13:9:53
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 تیر 1402 - 3:27:1
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 تیر 1402 - 13:10:52
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 10 تیر 1402 - 13:3:39
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 9 تیر 1402 - 3:22:33
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 13:12:39
57 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 3:21:17
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 تیر 1402 - 3:20:11
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 تیر 1402 - 13:13:56
58 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 تیر 1402 - 3:21:7
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 3 تیر 1402 - 13:8:38
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 2 تیر 1402 - 3:17:27
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 3:16:12
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 3:16:55
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 3:17:58
60 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 13:9:16
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 3:17:33
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 27 خرداد 1402 - 13:6:19
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 26 خرداد 1402 - 3:17:10
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 3:15:35
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 3:17:26
60 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 13:9:49
60 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 3:17:11
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 13:10:47
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 20 خرداد 1402 - 13:6:26
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 19 خرداد 1402 - 3:18:9
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 11:1:14
57 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 3:18:12
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 13:2:48
48 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 3:19:45
56 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 12:39:39
56 دقیقه
سمت خدا
جمعه 12 خرداد 1402 - 3:22:10
48 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 3:20:40
61 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:20:10
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 13:10:40
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:23:23
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 3:24:18
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 6 خرداد 1402 - 13:11:59
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 5 خرداد 1402 - 3:26:40
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:26:31
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 13:7:50
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 3:28:52
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:25:40
56 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 3:28:22
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 13:11:39
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 3:30:32
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 13:10:40
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 3:32:47
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 13:2:55
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 3:37:13
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 13:10:21
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 13:4:15
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 3:40:33
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 12:59:47
58 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 3:41:30
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 14:10:52
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 3:46:25
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 13:10:0
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 13:6:31
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 3:49:20
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 13:8:48
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 3:50:58
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 3:55:32
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 13:10:16
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 3:57:6
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 13:5:53
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 3:59:42
46 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 13:8:35
46 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 4:2:43
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 4:3:50
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 13:4:7
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 13:2:20
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 13:4:48
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 13:6:32
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 13:5:47
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 13:5:50
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 فروردین 1402 - 13:5:36
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 13:2:1
58 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 13:3:26
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 13:11:40
47 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 13:4:0
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 13:6:35
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 فروردین 1402 - 12:58:57
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 18 فروردین 1402 - 5:2:31
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 5:4:41
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 12:59:37
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 12:12:22
32 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 12:10:1
48 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 10:31:26
35 دقیقه
سمت خدا
شنبه 12 فروردین 1402 - 10:34:43
31 دقیقه
سمت خدا
جمعه 11 فروردین 1402 - 10:32:19
35 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 10:32:14
35 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 10:32:1
36 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 10:34:0
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 10:31:22
37 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 10:33:26
35 دقیقه
سمت خدا
شنبه 5 فروردین 1402 - 10:34:36
34 دقیقه
سمت خدا
جمعه 4 فروردین 1402 - 10:30:52
38 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 10:29:57
40 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 12:29:0
37 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 12:23:2
38 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 12:49:56
50 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 3:6:2
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 13:13:40
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 27 اسفند 1401 - 13:13:40
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 26 اسفند 1401 - 2:49:49
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 3:6:40
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 13:11:12
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 13:11:58
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 13:15:51
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 3:17:26
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 20 اسفند 1401 - 13:10:30
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 19 اسفند 1401 - 2:55:21
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 13:9:14
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 3:49:5
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 13:10:23
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 3:24:46
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 13:10:58
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 3:26:49
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 13 اسفند 1401 - 13:14:56
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 12 اسفند 1401 - 3:21:33
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 3:28:6
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 3:28:28
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 13:5:48
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 3:29:45
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 13:10:31
55 دقیقه
سمت خدا
جمعه 5 اسفند 1401 - 3:12:12
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 14:10:34
19 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 3:26:36
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 13:13:33
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 3:29:22
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 13:10:12
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 13:6:57
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 3:38:47
57 دقیقه
سمت خدا
شنبه 29 بهمن 1401 - 13:22:45
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 28 بهمن 1401 - 3:20:57
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 3:26:42
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 13:10:22
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 3:38:49
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 13:11:25
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 3:41:57
61 دقیقه
سمت خدا
شنبه 22 بهمن 1401 - 13:11:36
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 21 بهمن 1401 - 3:38:15
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 3:55:1
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 13:9:22
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 3:47:8
57 دقیقه
سمت خدا - رفیعی
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 13:3:34
57 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 3:48:29
59 دقیقه
سمت خدا
شنبه 15 بهمن 1401 - 13:7:38
59 دقیقه
سمت خدا
جمعه 14 بهمن 1401 - 3:39:8
48 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 13:17:49
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 3:54:27
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 13:12:5
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 3:59:41
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 13:8:22
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 8 بهمن 1401 - 13:9:31
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 7 بهمن 1401 - 3:40:44
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 13:10:7
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 3:51:39
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 13:10:24
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 4:2:25
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 13:11:31
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 1 بهمن 1401 - 13:6:48
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 30 دی 1401 - 3:45:25
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 دی 1401 - 13:5:39
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 دی 1401 - 3:59:34
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 دی 1401 - 3:57:45
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 دی 1401 - 4:1:30
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 دی 1401 - 13:15:8
56 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 دی 1401 - 3:55:46
59 دقیقه
سمت خدا
شنبه 24 دی 1401 - 13:10:38
59 دقیقه
سمت خدا
جمعه 23 دی 1401 - 3:46:11
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 دی 1401 - 13:13:33
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 دی 1401 - 4:11:38
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 دی 1401 - 13:17:15
47 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 دی 1401 - 4:4:57
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 دی 1401 - 13:9:45
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 17 دی 1401 - 13:8:2
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 16 دی 1401 - 3:47:14
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 13:15:19
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 4:0:29
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 4:4:55
57 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 4:4:51
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 دی 1401 - 13:8:59
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 دی 1401 - 4:5:1
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 10 دی 1401 - 13:10:43
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 9 دی 1401 - 3:37:21
59 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 دی 1401 - 3:58:14
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 دی 1401 - 3:51:29
60 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 دی 1401 - 13:11:29
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 دی 1401 - 3:57:40
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 دی 1401 - 13:10:59
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 3 دی 1401 - 13:11:8
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 2 دی 1401 - 3:35:48
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 دی 1401 - 4:0:18
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 13:10:7
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 آذر 1401 - 13:11:0
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 آذر 1401 - 13:10:25
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 آذر 1401 - 3:58:1
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 آذر 1401 - 13:7:16
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 آذر 1401 - 13:9:3
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 13:11:56
49 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 آذر 1401 - 13:13:5
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 آذر 1401 - 13:10:38
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 آذر 1401 - 4:0:3
47 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 آذر 1401 - 13:5:41
50 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 13:9:54
59 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 13:12:28
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 آذر 1401 - 13:9:58
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 آذر 1401 - 13:11:44
50 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها