اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
تبدیل شوندگان 1

تبدیل شوندگان 1

تبدیل شوندگان 1 آرشیو

تبدیل شوندگان 1 را بیشتر بشناسید
نیروهای بیگانه به زمین باز میگردند تا سام و یکیرا دستگیر کنند . وقتی قهرمان جوان به منشاء ترانسفورمها پی می برد وبه ارش می پیوندد تا با دشمنان بجنگد.